Go Back   2021-2022 StudyChaCha > StudyChaCha Discussion Forum > General Topics

  #1  
Old November 5th, 2011, 03:01 PM
Sashwat's Avatar
Super Moderator
 
Join Date: Jun 2011
Default

What is the syllabus of entrance exam for MPSC Child Development Project Officer? From where can I get previous years’ question papers for preparation of this exam? Please provide me list of examination centers of this exam?

Here I want to inform you that the Maharashtra Public Service Commission also known as (MPSC) is a body created by the Constitution of India.

It established to select applicants for civil service jobs in Maharashtra according to the merits as well as the rules of reservation.

The Head Office of MPSC is located at the Maharashtra State Capital Mumbai.

Here I am providing you Child Development Project Officer examination syllabus below:-

1.)
(I) अ यापन अिभयो यता
अ यापन : व प, उि टे, वैिश टये आिण मूलभूत आव यक बाबी
अ ययनक य ची वैिश टये :
अ यापनावर पिरणाम करणारे घटक :
अ यापना या प दती :
अ यापन साधने :
मू यमापन प दती :

(II) संशोधन अिभयो यता
संशोधन : अथ , वैिश टये आिण कार
संशोधनाचे ट पे :
संशोधना या प दती :
संशोधनाचे नीितशा :
शोध िनबंध, लेख, काय स , चच स , पिरषद व पिरसंवाद :
बंध लेखन याची वैिश टये आिण परे खा

(III) वाचन आकलन
उतारा व यावर आधािरत उ रे दयावया या नांचा संच

(IV) सं ेषण
सं ेषण : व प, वैिश टये, कार, अवरोधक आिण पिरणामकारक वग सं ेषण

(V) आधारसाम ी अथ उकल
आधारसाम ीचे ोत, संपादन आिण अथ उकल
सं या मक व गुणा मक आधारसाम ी :
आधारसाम ीचे आलेखीय ित पण व ितिच ण
मािहती व सं ापन तं ान

(VI) मािहती व सं ापन तं ान
मािहती व सं ापन तं ान : अथ , फायदे, तोटे व वापर :
सव साधारण संि त पे व पिरभाषा :
इंटरने ट व ई मेलचे मूलभूत आधार

(VII) लोकसमुदाय व पय वरण
लोकसमुदाय आिण पय वरण आंतरि या दूषणाचे ोत;
दूषणाचे घटक आिण यांचा मानवी जीवनावरील पिरणाम :
नैस गक व ऊज साधनसंप ीचे शोषण
नैस गक आप ी आिण ती कमी कर यासाठी उपाययोजना

(VIII) उ च िश ण प दती : शासन, राजनीती व शासन
भारतातील उ च िश ण व संशोधन सं थाची संरचना :
औपचािरक व दूरिश ण; यावसाियक /तांि क व सव साधारण
िश ण; मू य धािरत िश ण; शासन, राजनीती व शासन;
संक पना, सं था व यां या आंतरि या

(IX) गृह िव ान
पोषक आहार िव ान पोषक आहाराचे मूलघटक,
पोषक आहार िवषयक जीव-रसायनशा
अ निवषयक सू मजीवशा
साव जिनक पोषक आहार
उपचारशा ीय पोषक आहार
मानव िवकास बाल िवकास त वे व ट पे
आयुम न िवकास - मानव िवकास व वत न यांचे िस दांत
बाल संगोपन, सामािजकीकरणा या प दती व गितशीलता
बा याव थापूव यावयाची काळजी व िश ण - नवीन िदसू न येणारे कल
बा याव थेतील व पौगंडाव थे तील िवकासा या सम या व अकाय मता
माग दश न व समुपदेशन
गत बाल अ यास प दती व मू यमापन
मिहलांचा अ यास, कु टुं ब क याण काय म - स कालीन टीकोन
बाल व मानव िवकास मानव िवकास-ह काचे यथाथ दश न
मानव िवकासाची त वे व िस दांत
बा याव थापूव काळजी व िवकास - काय तं े, संिनयं ण व देखभाल
िवशेष गरजा असलेली बालके व धोका असलेली बालके (बाल कामगार,
र यावरील मु ले, बाल -दु य वहार,दीघ काल आजारी असलेली
बालके ):म य थीसाठी / ह त ेपासाठी / थांबिव यासाठी काय म
िविभ न सं कृ तीतील िविवध कु टु ंबां या संदभ तील सामािजकीकरण,
बालकां या मू यमापनातील गती.

(X) समाज काय
य ती या एकू ण आयुम नातील मानवी अिभवृ दी व िवकास
य तम वा या उपप ी व सामािजकीकरण यांचे अ ययन
भारतीय सामािजक सम यांची संक पना व कारक घटक यांचे िव लेषण
सामािजक सम यां या बाबतीतील ह त ेप - सू म व मोठया तरावरील शासनाचे व वयंसेवी य न
सामािजक सम या ओळख यात व समुिचत धोरणाचा िवकास कर यात समाज काय क य ची भूिमका
कु टु ंबां या लोकसं याशा ीय व सामािजक पिर थतीतील बदल - भारतीय या, युवक, वयोवृ द व
मुले भारतातील कु टुं बे, या, युवक, वयोवृ द व मुले यां या सम या कु टु ंबे, या व मुले यां यासाठी
सामािजक कायदे कु टु ंबे , या, युवक, वयोवृ द व मुले यां यासाठी शासकीय व अशासकीय
संघटनांची रा ीय व आंतररा ीय तरावर धोरणे , काय म व सेवा कु टुं बे, मुले, या, वय कर
आिण िवशेष गरजा असलेले लोक यां याबाबतीत समाज काय ारे ह त ेप
-------------------------------------------------------------------------------------
2 )
सामा य अ ययन-जागितक तसेच भारतातील चालू घडामोडी
राजकीय, औ ोिगक, आ थक, सामािजक, शै िणक, भौगोिलक, खगोलशा ीय, सां कृ ितक,
वै ािनक इ यादी.
-------------------------------------------------------------------------------------
3) सामा य अ ययन-बु दमापन िवषयक न
उमे दवार िकती लवकर व अचूकपणे िवचार क शकतो याचा अंदाज घे या या टीने सदर न
िवचार यात येतील.

Contact address:-
Maharashtra Public Service Commission
Bank Of India Building, 3rd Floor, Old Custom House Rd, Borabazar Precinct, Ballard Estate, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001 ‎
022 2267 0148 ‎

Map;-

Last edited by Aakashd; May 20th, 2019 at 12:41 PM.
Reply With Quote
Other Discussions related to this topic
Thread
SSC Child Officer Prelim exam date and syllabus?
Last date for MPSC Child Development Project Officer Exam?
Syllabus of MPSC Assistant commissioner (food) cum Designated officer Group - A
Syllabus of exam of Female Supervisor in Women and Child Development Department
Institute Of Child Development
Physical Development Of A Child
LIC Development Officer Recruitment-13 Syllabus
Books for MPSC child development project officer Exam?
MPSC Livestock Development Officer, Gr.A
HCC Child Development Courses
CDPO Bihar child development project officer
MPSC application form of child and women development project officer?
LIC Development Officer Syllabus
Best Universities in California for Child Development
FPG child development institute unc
Child Development Courses in Va
Child Development Institute
The Child Development Institute
PPSC Child development and Project officer
MPSC Assistant Project Officer (Higher Grade) Group B- Syllabus.


  #2  
Old November 23rd, 2011, 03:15 PM
kumari hemlata
Guest
 
Default Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

i am doing BSC.IT degree course .can i apply for child development project officer post after completed my graduation in BSC.IT
Reply With Quote
  #3  
Old December 2nd, 2011, 06:44 PM
Khushboo kapoor
Guest
 
Default Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

What is the eligibility for Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Child Development Project Officer Entrance Examination? Where can I find the application form of this exam? What is the syllabus of this exam and when it held in 2012 please give me the dates of this exam?
Reply With Quote
  #4  
Old December 14th, 2011, 02:00 PM
NISHI SINGH6
Guest
 
Default Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

I M IN FINAL YEAR AND PERSUING BCA FROM SIKKIM MANIPAL UNIVERSITY FROM DISTANCE EDUCATION.CAN I APPLY FOR CDPO POST?
Reply With Quote
  #5  
Old December 16th, 2011, 07:50 PM
Unregistered
Guest
 
Smile Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

What is the syllabus of entrance exam for MPSC Child Development Project Officer? From where can I get previous years’ question papers for preparation of this exam? what is the qualification required for this exam????
plzzz send all information on my email-id-- manjushasingh555@yahoo.in

thank you
Reply With Quote
  #6  
Old December 24th, 2011, 05:11 PM
suvarna anna barkade
Guest
 
Default Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

Child development project officer 2011 for getting form for application

suvarna anna barkade
suvarnabarkade212@gmail.com
Reply With Quote
  #7  
Old December 24th, 2011, 05:11 PM
suvarna anna barkade
Guest
 
Default Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

i have completed my master in social work i and i am interesting to give exam of child developme nt project officer therefore i would like to when this exam form are comeing out please late me the date of getting form of CDPO.
Reply With Quote
  #8  
Old December 24th, 2011, 05:12 PM
vishakha3
Guest
 
Default Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

Hi ,i want to appear for child development project officer exam 2012 ,can u explain me from where i wil get the details regarding this as i m very much interested in kids development and there future. veer

thnks & regrds,
vishakha
Reply With Quote
  #9  
Old February 7th, 2012, 08:43 PM
Super Moderator
 
Join Date: Nov 2011
Default Re: MPSC Child Development Project Officer-Syllabus.

Here I am providing you syllabus of MPSC Child Development Project Officer Exam. You can download it from here:
Attached Files Available for Download
File Type: pdf MPSC Child Development Project Officer Syllabus.pdf (58.8 KB, 316 views)
Reply With Quote
  #10  
Old February 7th, 2012, 08:45 PM
Super Moderator
 
Join Date: Nov 2011
Default Re: MPSC Child Development Project Officer model Question Papers

As you wanted the question paper for Child Development Project Officer and I have question paper of Child Development Project Officer Gr-B. So here I am uploading a file of paper. You can download it from here:
Attached Files Available for Download
File Type: pdf MPSC Child Development Project Officer Exam Model Question papers.pdf (533.0 KB, 323 views)
Reply With Quote
Reply


Reply to this Question / Ask Another Question
Your Username: Click here to log in

Message:
OptionsAll times are GMT +6.5. The time now is 06:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4 5 6 7 8