Go Back   2021-2022 StudyChaCha > StudyChaCha Discussion Forum > General Topics

  #1  
Old May 31st, 2014, 11:22 AM
Super Moderator
 
Join Date: May 2011
Default

I need the UPSC Mains Indian Languages Compulsory Marathi Paper I Exam Previous Years Question Paper, can you provide me the same???????

As you need the UPSC Mains Indian Languages Compulsory Marathi Paper I Exam Previous Years Question Paper, here I am uploading a pdf file which contains the same.

I do have question paper of following subjects too, if you need any one please let me know and I will provide you the same:

Civil Services
General Studies
English Language (Compulsory)
Indian Compulsory Languages
Optional Subject For Main Exam
Literature
Marathi
English
Hindi
Sanskrit
Bengali
Gujarati
French
Arabic
Tamil
Assamese
German
Kannada
Malayalam
Oriya
Pali
Persian
Punjabi
Sindhi (Arabic)
Sindhi (Devanagiri)
Telugu
Urdu
Bodo
Dogri
Maithili
Santali
Konkani
ManipuriLast edited by Aakashd; June 10th, 2019 at 01:17 PM.
Reply With Quote
Other Discussions related to this topic
Thread
UPSC History Mains Paper
UPSC Question Papers Mains History
UPSC General Studies Mains Paper
UPSC Mains Bodo (Paper II) previous years question papers
UPSC Mains Paper
UPSC Mains Literature Exam - Gujarati Paper I previous years question papers
UPSC Question Papers Mains Psychology
How Many Marathi Departments/Modern Indian Languages
UPSC Mains French (Paper II) Exam Question Paper
UPSC Mains Dogri (Paper II) Exam Papers
UPSC Mains literature Gujarati Paper II previous years question papers
UPSC Mains Geography (Paper I) Exam Papers
UPSC Mains Psychology Paper II Exam Question Papers
After UPSC Prelims Get UPSC Mains Exam Application Form
Civil Services Mains Medical Science (Paper I) Exam Papers
UPSC Mains French Paper I Exam Question Papers
UPSC mains question papers general studies
UPSC GS Paper Mains
UPSC Question Papers Mains of Geography
UPSC Mains Question Papers Geography


  #2  
Old October 1st, 2015, 12:02 PM
Unregistered
Guest
 
Default Re: UPSC Mains Indian Languages Compulsory Marathi Paper I Exam Papers

I need UPSC Mains Indian Languages Compulsory Marathi Paper I. so here can you provide me this paper?
Reply With Quote
  #3  
Old October 1st, 2015, 12:09 PM
Super Moderator
 
Join Date: Dec 2012
Default Re: UPSC Mains Indian Languages Compulsory Marathi Paper I Exam Papers

I have a paper of CS (MAIN) EXAM Marathi Compulsory. So here I am providing you as you want.

I am providing you a file which is contain paper with Marathi Compulsoryछुद्र. रवालीं दिलेत्द्धश विषक्वा' 300 शन्दाच्या७३ सीमेत्त निबंध लिहा है----- 50742:100
०. }(अ) अत्पस्या जगण्यात्त आपुष्णाची कों महत्वाची नलूनं कर्म महस्बाचे आहे. ' 50
हि 1 (ब) वेछेत्त न्या मिलाता नाही तर कोग्गत्ताही समज्जा प्रगती करू वृस्कागार चाही. 50
१.2.पुढीत्त उतारा कात्ठजीपुर्वक वाचून खाली दिलेल्या ಊ' उत्तरे लिहा. उत्तरे" संक्षिप्त, सुस्पष्ट व बरोबर
असावीत्त ८… 6810-60
पत्रकारत्मध्ये असलेले मतभेद प्रशासनप्लील लोकाज्या दुण्टीने सोयीचे आले आहे. अशा प्रकारच्या स…पृफ्ताहृद्गशांश्लो१'पृ3
वर्तमानाठाची प्रावतीहीं सोम्य आली अहि बर्तमानपत्रत्वा' सूर क्या असून तो सर्वसाधारण लोकापर्यत्त३ पोचायला
ह्वा, सण राति सोरा नाही.
बर्तमग्नापत्रल्वेच्चि.' यश कशात आहे ते ಊ" क्खीण असून आन्थिकि दृष्ट्रया खूपविके वर्तमग्नपत्र' बिग्वा सवति
जास्त खप असलेले वरुस्मिनसत्र यापैक्री ಊ೯ प्रकारे प्याचेदृ' सामष्टर्य किंवा' क्या ठ्यविता येत क्खी'.
वर्तमानमत्रत्वा प्रसार हा खरे तर बाचकाचा प्रतिसाद फ्लो. सभाजस्तला पोक्लपणा आणि दुर्बलता दूर
न्हावी० या आशयाने वाचक वर्तमस्कान्नस्कडे क्लत्तो. जि-ज्ञा-पाप/राय-त्-या 'बक्ति आफिस" अपील'शी त्याचे प्ताधर्मा आहे.
Page 2
सिनेमाच्या आकर्धणाचे ಷಾ ಊ दाखविगफ्त येणान्या पात्राम'ध्ये असते. सिनेमाचे न्याक्सरयिक्र०" क्श है न्यातीलदृ
कतामूलयापेक्षा वेफ्ले असते. क्लेचे योग्य ते मू…यमम्पनप्ल काणे है गर्दीला वाक्य नसते. क्लेचे वास्तव व योग्य
स्कानष्ट करण्याची सिद्धता तुलनेने क्सी लोकप्त' असते. ಊ೯ क्रलेचे पनृट्वेंक्सापनप्ल काण्याची क्षमता
स्साग़न्यम्म'ध्ये आणि मनोरंजनाची भूमिका असलेल्या अशिक्षितत्मध्ये' नेहमीच त्तफाक्त असते. अशिक्षितज्वा'
गुक्चलेत्त सुधारणा करने है वर्तमानपत्राचे" आणि सिनेमाचे शैक्षणिक तोरण असते/असावे. त्या सर्जधीचे प्रयत्न
बर्तमग्नपन्ने आणि सिनेमा यान्तियात सारखेच आहेत. आणि चाविक्योचीदृ ಊ दोचात्त साक्खीच आहे.
प्रश्न : >
(येती (है) लेखकाने कोणत्या दोन गोण्टीची' तुलना केती आहे 7] 1 0
१.2 (बुबु) लोक कोणत्या भूमिकेनून वर्तमाक्यत्रांना प्रतिसाद देत्तात ? ! 0
02 (ಕ್ತಕ್ತಕ್ಸ್) लेखकाला कोणत्या प्रकारची सिंद्धता अपेक्षित आहे 7 ಷ್ಟು! 0
.2 (क्या) लेखकख्या भत्ते चर्तमांनपवा९चे काय जा असावे 7 1 0 '
(7.2 जि) लेखक कोणत्या लोकांशी सहमत नाहीं ? > 0
0.2 (गां) कोणत्या धोरणत्त्वरून' त्नर्तमत्स्यन्नाची गुणक्ता विज्या सामर्ध्व ठ्यविता मेत्त नाही रै 1 0
१.3.पुढीत्त उत्तान्याचे- अंदाजे भूम तिहाइ' शब्द संस्था में सारांश लिहा. उतार-याते शीर्षक देने आवश्यक नाही.
सारांश शन्दसाठयेच्याज्ज' मर्यादेत्त नसेल तर तुमचे गुण कमी केले जातील ८…- 60
आजच्या युमात्त राष्ट्र' आणि 'राष्ट्र-राज्य' या स्कानश्र्वया-'क्व' जाजत्तीत्त फारच गोंधटठ अस-सराहे दिसून येते.
मांष्ट्र-राज्य' है जागतिक राजकीय सघटश्नऱचे' महत्वाचे घटक असून त्यांना परिभाषित करगे सोये पुष्टि
'राष्ट्र-राज्य' ही संकल्पना सार्वभौम देश या फ्लॉम्नशी त्तत्तोत्तत्त"' जुच्वणांरी असून यांना संयुक्त राष्ट्र सभेत्त
प्रतिनिधित्त्वही आहे. झाजीत्त' त्यांना देश असे म्हटले. जाते. खरं तर स्याना 'राज्य' म्हणणे तसे शोरे गो,
यस्तु' दुदेंवाने कहीं राष्ट्र-राल्फा' त्था'ना न्धाच्यादृ' त्तलनेत्तभि3 एक लहान घटक. मानते जाते.
'राष्ट्र-राज्य' आणि सार्वभौम राज्य याच्यमृत्त' तुलना करून माहण्याचा मोह हा स्बाभाबिक्च आहे. परन्तु
आधुनिक क्राव्वात्त सार्वभीमदेचे प्रवाही स्वरूप लक्षात घेता तसे काणे चक्खणारे ठरू शक्लो. वास्तविक चाहता
सर्वच राष्ट्र-राज्य" त्याची' सार्वभौमिकता काही अंशी अत्तरसण्टीय'^ सघट-'नाच्या स्वाधीन केलेली आहेच. संयुक्त
राष्ट्र सभा याचे एक उदाहरण म्हणून दाखविता येईलं देशाज्या" परस्पर व्यवहार" क्या आणि संबंध याची'
क्चना गतणुद्य'श्तीची आहे. याचे एक टोक म्हणाले यात्त काडी भोक्तूया राष्ट्रफैना अधिकार भिल्ला, तर' दुसरे टीक
म्हणजे अनेक लहान राष्ठदूँ ही शक्तिशाली वोजादृयाव्या सरेक्षाफ्लाली अस…यामुछेष्ट त्यांना खरोख़र अनेक क्षेत्रात
स्वतंत्र निर्णय घेता येत नाहीं बहुताशी' राष्ट्र--" ही स्का८ला रैम्पटु' असे म्हणत असतात न्यामुछेदृ आक्याही
राष्ट्र-राज्य आणि राष्ट्र, से पाच आहे असे का म्हणू नये ? पण तसे शक्य नाही. कारण राष्ट्र-राज्य ही
व्यवस्था कायद्याच्या दृष्टीने मान्ग आहे ; तर राष्ट्र म्हणजे प्रजा किवा३५लोक. आधुनिक साहा विग्वा' लोक" स्का८ला
राष्ट्र म्हणवित्तात आणि त्यांना स्वत८ला राष्ट्र-राज्यक दर्जा प्राप्त करण्याची इच्छा आहे. राष्ट्र-राफ्लादृ दर्जा
Page 3
Page 4
Page 5
च्ची.ब) ख्याली दिलेल्या क्लानस्ना' करा ८… _ _ _ 2जी5-च10
(है) सत्तेक्को शहाणपण चालत क्खी. 5
(11) कियेचीण क्या व्यर्थ आहे. 5
१. 6 (क) पुढील विषयावर 20 चाक्याचा' संवाद लिहा है--- 10
(1) नकारात्मक मत्तदानाचा अधिकार
०. 6(ड) प्याली दिलेल्या ಸಾಂ" विरुद्धाथों शब्द लिहा ८… नु४नु0चं0
(ಕ್ತ) क्यू 1
(.11) अमृत दु
(ಕ್ತಕ್ತಕ್ತ) लाजरा 1
(६९४) विश्वसनीय 1 ಢ
(च्चा) हडक़ल्बा`० ' 1
(पां) आकाश 7 1
(पांडे) उथल 1
(शा'नुनु) केस्वान " 1
(६३९) भाग्यवान 1
(ಜೈ) ಉಂ" 1
Attached Files Available for Download
File Type: pdf CS (MAIN) EXAM.pdf (1.73 MB, 29 views)
__________________
Answered By StudyChaCha Member
Reply With Quote
Reply


Reply to this Question / Ask Another Question
Your Username: Click here to log in

Message:
OptionsAll times are GMT +6.5. The time now is 11:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4 5 6 7 8