Go Back   2022-2023 StudyChaCha > StudyChaCha Discussion Forum > General Topics

  #1  
Old May 30th, 2014, 11:04 AM
Super Moderator
 
Join Date: Dec 2011
Default Model question papers of Kannada

Guys, can you provide me the Karnataka SSLC First Language Kannada Model question papers????

Here I am sharing a pdf file having the Karnataka SSLC First Language Kannada Model question papers, you use it in your studies. I do have question paper of following subjects too, if you need any one please let me know:

Language I
English
Kannada
Hindi
Tamil
Sanskrit
Telugu
Marathi
Urdu

Language II
Kannada
English

Language III
Kannada
English
Hindi
Sanskrit
Arabic
Persian
Urdu
Konkani

Mathematics
Kannada
English
Tamil
Hindi
Telugu
Marathi
Urdu

Science
Kannada
English
Hindi
Tamil
Telugu
Marathi
Urdu

Social Science
Kannada
English
Hindi
Tamil
Telugu
Marathi
Urdu

Karnataka SSLC First Language Kannada Model question papers


As per you demand here I am giving you the model question papers of Kannada KAS, FDA, SDA. So you can go through it.

Model question papers of Kannada

1. CªÀVðAiÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå _________

C) 7
D) 8
E) 9
F) 10

2. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁˉÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÀAzsÀåPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå :

C) 2
D) 4
E) 3
F) 5

3. EªÀÅUÀ¼À°è UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?

C) ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀÄ
D) gÀ«ÃAzÀæ
E) UÀeÉÃAzÀæ
F) ªÀĺÀ¶ð

4. EªÀÅUÀ¼À°è C£ÀÄ£Á¹PÀ ¸ÀA¢üAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?

C) PÁˉÁVß
D) ±Á®å£ÀÄß
E) μÀtÄäR
F) ¸ÀaÑvÀæ

5. ‘MªÉÆäªÉÄä’ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.

C) ˉÉÆÃ¥À¸ÀA¢
D) DUÀªÀÄ ¸ÀA¢
E) UÀÄt ¸ÀA¢
F) DzÉñÀ ¸ÀA¢

6. ‘ªÉÄÊzÉƼɒ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.
C) DzÉñÀ ¸ÀA¢ü
D) ˉÉÆÃ¥À ¸ÀA¢

7. ‘vÉAPÀt’ EzÀÄ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.

C) ¢UÁéZÀPÀ
D) ¨sÁªÀªÁZÀPÀ
E) ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ
F) ¥ÀæPÁgÀªÀiÁ¥ÀPÀ

8. gÁªÀÄ£À F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ _______

C) ¥ÀæxÀªÀÄ
D) ¢éwÃAiÀÄ
E) μÀ¶
F) ¸À¥ÀÛ«Ä

9. ¸ÀwñÀ£ÀÄ ±ÁˉÉUÉ ¨ÁgÀ£ÀÄ. F ªÁPÀåzÀ°è UÉgÉ J¼É¢gÀĪÀ ¥ÀzÀzÀ QæAiÀiÁgÀÆ¥À _________

C) zsÁvÀÄgÀÆ¥
D) ¤μÉÃzÁxÀðPÀ gÀÆ¥
E) ¸ÀA¨sÀªÀ£ÁxÀðPÀ
F) «zÁåxÀðPÀgÀÆ¥À

10. ‘d®¥Á£ÀAUÉAiÀÄÄÝ’ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß «UÀ滹 §gÉzÁUÀ _______

C) d®¥Á£ÀªÀÄA+UÉAiÀÄÄÝ
D) d®¥Á£ÀA+UÉAiÀÄÄÝ
E) d®¥Á£À+UÉAiÀÄÄÝ
F) d®¥Á£ÀzÉƼï+UÉAiÀÄÄÝ

11. ¥ÀƪÀð¥ÀzÀªÀÅ ¸ÀASÁåªÁZÀPÀªÁVzÀÄÝ GvÀÛgÀ £ÁªÀÄ¥ÀzÀzÉÆqÀ£É ¸ÉÃj DUÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ¸ÀªÉà _______ ¸ÀªÀiÁ¸À.

C) CA²
D) vÀvÀÄàgÀÄμÀ
E) ¢éUÀÄ
F) UÀªÀÄPÀ¸ÀªÀiÁ¸À
12. CªÀ£ÀÄ wAzÀ ºÀtÄÚ gÀÄaAiÀiÁVvÀÄÛ. E°è ‘wAzÀ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀ PÀÈzÀAvÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ.

C) ¨sÀÆvÀ PÀÈzÀAvÀ
D) PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ
E) ¨sÀ«μÀvï PÀÈzÀAvÀ
F) ¤μÉÃzÀPÀÈzÀAvÀ

13. GqÀĪÀÅzÀgÀ ¨sÁªÀ : GrUÉ :: PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ¨sÁªÀ __________

C) PÉÆjUÉ
D) PÉÆgÉvÀ
E) PÉÆuÉ
F) PÉÆgɪÀtÂUÉ

14. EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀÈzÀAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV®è.

C) ªÉÄgÀªÀtÂUÉ
D) £ÀqÀªÀ½PÉ
E) §gÀ®Ä
F) N

For more questions here I am giving you the pdf file.

Model question papers of KannadaAttached Files Available for Download
File Type: pdf Karnataka SSLC First Language Kannada Model question paper.pdf (224.1 KB, 77 views)
File Type: pdf Model question papers of Kannada.pdf (174.3 KB, 39 views)

Last edited by Udai Kant; December 10th, 2019 at 01:09 PM.
Reply With Quote
Other Discussions related to this topic
Thread
VTU Model Question Papers 3rd Sem CSE
SSLC Previous question papers in Kannada medium
B.A kannada question papers 1
GUJ CET Model Question Papers
Mysore University MA Kannada Question Papers
MA Kannada Question Papers Bangalore University
VAO Model Question Papers
Kannada 1st BA (H P S) model questions paper
CBSE sample papers, model papers, question papers for class 12
Civil Services Exam Mains previous year question papers of Kannada
Question papers of KPCL Kannada Exam for the technical exam.
University Grants Commission NET Kannada previous year question papers free download
Government Model Kannada Primary School
SSLC question papers of Kannada
SSLC question papers for Kannada
SSLC model question papers for Kannada Language
Model Kannada Boys School
Government Model Kannada Boys School
Kannada Model School No. 14
Kannada Model School No. 8


  #2  
Old October 23rd, 2015, 12:38 PM
Unregistered
Guest
 
Default Re: Model question papers of Kannada

Hello sir I required the KAS, FDA, SDA model papers of Kannada so please provide me it.
Reply With Quote
Reply


Tags
model papers

Reply to this Question / Ask Another Question
Your Username: Click here to log in

Message:
OptionsAll times are GMT +6. The time now is 09:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4 5 6 7 8